El cor i la lògica intrínseca de KILT

La formació KILT: una dinàmica de canvi de la persona que, en primer lloc, passa per una sèrie de seqüències i experimentacions personals i professionals; les aportacions teòriques es consideren com a elements complementaris per donar suport i és la base de l’experimentació (i no pas a l’inversa).

De fet, es tracta d’una formació que aposta pel canvi, l’adaptació i el despertar permanent de la pròpia identitat i la de la persona o comunitat que s’acompanya.

La lògica es basa en el principi que qüestionar sobre un mateix, quan un accepta el seu propi descobriment, “revisitar-se”, implica interessar-se per l’altre, influeix en la postura i la imatge transmesa a l’altre; i per efecte d’eco, el porta a iniciar aquest procés d’obertura i d’intercanvi de la identitat i la cultura.

KILT és, per tant, un procés que transforma, que permet produir una evolució en el camp de les representacions i de la relació amb un mateix i amb l’altre; és un procés de reconstrucció i de reafirmació del sentit.
Així mateix, aquesta lògica ha de prendre forma i afirmar-se en la dinàmica pedagògica desplegada, fent que cada actor participant sigui mestre de la seva pròpia evolució.

KILT és una trajectòria de transformació i de canvi.

De fet, ens proposem fixar punts de referència per construir el canvi, a través dels “verbs clau de la transformació”:


Punt de partida:

Qüestionar-se

Punts de pas:

Identificar i identificar-se
Posicionar-se
Trobar-se
Descobrir
Adaptar, adaptar-se, acompanyar, promoure

Punt de sortida:

Tenir curiositat

PROCÉS KILT


D’una banda, en termes de conducta pedagògica, l’assemblatge i l’articulació dels diferents mòduls han de procedir i portar a aquest canvi. D’altra banda, cada eina (entenem per eina, un temps construït d’immersió, posades en situació, exercicis de simulació o jocs de rol) respon amb aquesta mateixa lògica del procés de sentit, és a dir, permetre al professional format travessar els diferents estats de la transformació (qüestionar-se, identificar i identificar-se, posicionar-se, trobar-se, descobrir, adaptar, adaptar-se, acompanyar, promoure; tenir curiositat).

Per fer una presentació simplificada, l’estructura de la formació proposada s’organitza de manera clàssica, lineal i per seqüències; tot i que es tracta d’una dinàmica de transformació que més aviat correspon a una seqüència en “bucle” i a una congruència acumulativa de canvi i d’evolució dels qüestionaments, de les representacions i de les actituds individuals i col·lectives.